Najlepsze promocje dnia

Firewall nie powstrzyma prawdziwego smoka, czyli jak zadbaæ o cyberbezpieczeñstwo. Przewodnik dla niefachowców. Wydanie III

Autor: Carey Parker

Data wydania: 2019-08-20

Liczba stron: 312

Mind mapping z komputerem. Uporz±dkuj swoje my¶li

Autor: Paweł Wimmer

Data wydania: 2018-11-21

Liczba stron: 232

Debugging Teams. Przez wspó³pracê do lepszej produktywno¶ci

Autor: Brian W. Fitzpatrick, Ben Collins-Sussman

Data wydania: 2018-05-18

Liczba stron: 208

Anonimizacja i maskowanie danych wra¿liwych w przedsiêbiorstwach

Autor: Dariusz Nabywaniec

Data wydania: 2019-03-05

Liczba stron: 176

JavaScript. Wyra¿enia regularne dla programistów

Autor: Tomasz Sochacki

Data wydania: 2018-06-15

Liczba stron: 240

Bezpieczeñstwo defensywne. Podstawy i najlepsze praktyki

Autor: Lee Brotherston, Amanda Berlin

Data wydania: 2018-11-09

Liczba stron: 248

Jêzyk TypeScript. Tajniki kodu. Wydanie II

Autor: Nathan Rozentals

Data wydania: 2017-11-24

Liczba stron: 504

Wszystko pod kontrol±. Gra w pracê i biznes zwany ¿yciem

Autor: David Allen

Data wydania: 2018-08-22

Liczba stron: 360

Najpopularniejsze kategorie

Najnowsze publikacje

Cz³owiek na rozdro¿u. Sztuczna inteligencja 25 punktów widzenia

Autor: John Brockman (Editor)

Data wydania: 2020-03-24

Liczba stron: 304

Sztuka samodzielnej nauki. Jak zdobyæ dowoln± umiejêtno¶æ w krótszym czasie i jak pokierowaæ w³asn± edukacj±

Autor: Peter Hollins

Data wydania: 2020-03-24

Liczba stron: 120

Jêzyk R. Receptury. Analiza danych, statystyka i przetwarzanie grafiki. Wydanie II

Autor: JD Long, Paul Teetor

Data wydania: 2020-03-17

Liczba stron: 536

Code with me. Zostañ game developerem

Autor: Krzysztof Pianta

Data wydania: 2020-03-17

Liczba stron: 352

LEGO Mindstorms EV3. Podstawy programowania. Æwiczenia z rozwi±zaniami

Autor: Henryk Brandys

Data wydania: 2020-03-17

Liczba stron: 296

Znale¼æ czas. Twój sprawdzony system produktywno¶ci

Autor: Michał Barczak

Data wydania: 2020-03-17

Liczba stron: 184

Skoñcz to, co zacz±³e¶. Sztuka samodyscypliny, czyli jak zabraæ siê do pracy i doprowadziæ j± do koñca

Autor: Peter Hollins

Data wydania: 2020-03-16

Liczba stron: 152

Jak poprawiæ jako¶æ swojego ¿ycia. 10 kroków do szczê¶cia

Autor: Dale Carnegie

Data wydania: 2020-03-11

Liczba stron: 232